get-member

УС внася молбата за гласуване задължително на следващото Общо събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Документи за кандидатстване:

Базови документи